Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

ANUNT - Ocupare post vacant Magaziner – Personal contractual Compartimentul Aprovizionare

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat , organizeaza in data de 06.03.2014, ora 10.00, la sediul din Strada Calarasi , nr 512, concurs pentru ocuparea postului vacant de Magaziner  in cadrul Compartimentului Aprovizionare . 

 Conditii de participare:

Cetatenie romana si domiciliul in Municipiul Fetesti;

 

Stare de sanatate corespunzatoare atestata pe baza de examen medical de specialitate;

Nu a fost condamnat(a) pentru savarsirea unei infractiuni care a facut-o incompatibila cu functia;

Studii medii ;

Cunostinte operare pe calculator – nivel mediu ;

Capacitate deplina de exercitiu ;

Curriculum vitae;

Examenul se va desfasura astfel :

Proba scrisa – 06.03.2014

Sustinerea interviului - 07.03.2014

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:

Cerere de inscriere;

Copii acte stare civila;

Diploma de studii

Copia carnetului de munca din care sa rezulte vechimea in munca;

Certificat de cazier judiciar;

Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

 

Cei interesati pot depune dosarul pana pe data de 31.01.2014;

Relatii suplimentare pot fi solicitate la numarul de telefon 0243/ 364458.

 

 

    DIRECTOR DADPP FETESTI                       SEF BIROU BUGET – CONTABILITATE 

          Dragos Viorel Serban                                                       Silica Dumitru 

 

Bibliografie

Ocupare post vacant Magaziner  – Personal contractual

Compartimentul Aprovizionare

Legea 53 /  2005 – Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;

Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Lege - Cadru  nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

OUG 77/ 2013 - pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

ORDIN M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile ;

Legea 307/2006 rectificata privind apararea impotriva incendiilor.